O farnosti | Pořad bohoslužeb | Restaurování varhan | Chrámový sbor | Fotogalerie | Kontakt
Naše varhany | Něco z historie | Restaurátorská zpráva | Popis píšťal

Popis píšťal našich varhan

manuál (49 tónů)

Principal 8´

Základní rejstřík varhan, který vyniká velmi příjemným, poměrně silným a sametově zabarveným tónem. Je nepostradatelný jak pro doprovod lidového zpěvu, tak při sólové hře pro vytváření silnějších barev, jejichž je základní složkou. Na svých „bedrech“ nese celé varhanní pléno. Jeho část je umístěna v průčelí varhan, těmto píšťalám se říká prospektové píšťaly.

Salicional 8´

Zastupuje v těchto varhanách skupinu tzv. „smykavých“ hlasů, které jsou imitací smyčcových nástrojů v orchestru. Jeho zvuk je velmi jemný a je využíván buď samostatně, nebo ve spojení s ostatními hlasy pro změkčení a zjemnění výsledných zvukových barev. Používá se též pro doprovod sólového zpěvu nebo tichých hudebních nástrojů (fléten, zobcových fléten, komorních seskupení a podobně).

Octava 4´

Obdoba rejstříku Principal, ale je sestavena z píšťal poloviční délky, takže zní o celou jednu oktávu výše, než je základ (odtud název rejstříku). Je nepostradatelná pro výstavbu silných barev a varhanního pléna. Bývá využívána i při doprovodu lidového zpěvu nebo větších nástrojových seskupení, případně silně znějících dechových ansámblů (trubek a podobně).

Quinta 3´

Tento rejstřík je zvláštní tím, že zní o duodecimu výše, než je základní tón (při stisku klávesy c1 zní tón g2). Je typickým barvotvorným rejstříkem, bez něhož nelze sestavit zajímavé zvukové kombinace především pro interpretaci barokní hudby a je využíván při tvorbě výrazných sólových barev pro přednes melodie nebo tzv. „cantu firmu“ v chorálech. Tento rejstřík dosti zásadně ovlivňuje vyznění plena nástroje a je neodmyslitelnou součástí dispozice klasicky koncipovaných varhan.

Superoctava 2´

Další obdoba rejstříku Principal, ale zní o dvě oktávy výše, než je základ. Dodává varhannímu zvuku slavnostní lesk a je korunou tzv. „malého plena“. Superoctava 2´ je nepostradatelná při vytváření různých variant silných a lesklých barev.

Mixtura 3x

Již z názvu je zřejmé, že jde o tzv. „smíšený“ hlas sestavený z více píšťalových řad (v tomto případě tří). Základ rejstříku je postaven velmi vysoko (z velmi krátkých a tím tedy vysoko znějících píšťal) a při stisku jedné klávesy zní tři píšťaly, takže výsledný zvuk varhan dostává charakteristické lesklé a zvonivé zabarvení. Mixtura je „korunou“ Principálového sboru. Samostatně se nepoužívá, ale vždy, když zazní plný zvuk varhan, je jeho dominující složkou, která charakterizuje nástroj jako celek.

Flauta amabilis 4´

Je to o oktávu výše znějící obdoba rejstříku Flauta 8´. Sestavena je tedy z dřevěných píšťal, ale poloviční délky. Nejčastěji se používá ve spojení s Flautou 8´v základní poloze, ale i samostatně, především v barokní a starší hudbě. Stejně jako Flautu 8´lze i tento rejstřík použít v nejrůznějších kombinacích s ostatními jemnými hlasy varhan.

Flauta basová 8´

Vyrobena z promyšlené kombinace různých dřev a ve varhanách plní nezastupitelnou úlohu fundamentálního flétnového hlasu. Její zvuk je velmi příjemný, ale zároveň nosný a výborně se pojí s ostatními rejstříky. Ve vyšších polohách je velmi podobný skutečné příčné flétně.

Pedál (12 tónů)

Subbass 16´

Je nejhlubším rejstříkem, který v našich varhanách můžeme nalézt. Jeho píšťaly jsou dřevěné a kryté, tedy v ústí opatřené zátkami. Subbass 16´je vlastně jakousi píšťalovou obdobou kontrabasu v orchestru. Jeho zvuk je jakýmsi zvukovým „podstavcem“ celého hlasového fondu varhan. Je zcela nepostradatelný ve varhanním plénu, ale třeba i při doprovodu lidového zpěvu.

Violonbass 8´

je sestaven z otevřených dřevěných píšťal a hraje o oktávu výš než Subbas, jehož zvuk posiluje. Každá z píšťal je vyrobena z promyšlené kombinace různých dřev.