O farnosti | Pořad bohoslužeb | Restaurování varhan | Chrámový sbor | Fotogalerie | Kontakt
Adopce píšťal | Co s našimi varhanami | Něco z historie | Restaurátorský záměr
Popis píšťal

Kněžické varhany nám slouží 150 let a co dál…

Ať si to uvědomujeme, nebo ne, varhany jsou určitou součástí našich životů. Zněly v okamžiku, kdy nás naši rodiče přinesli do kostela ke křtu, mnohým z nás byly svědky, když jsme si navzájem slibovali lásku, úctu a věrnost, jejich hudba nám pomáhá při posledním loučení s našimi drahými, přáteli, sousedy a spoluobčany. Před stopadesáti lety se podařilo našim předkům opatřit do kostela sv. Jakuba nové varhany z varhanářské firmy Františka Svítila z Nového Města na Moravě. Tak dlouhé období služby se již závažně projevilo na kondici nástroje. Žere ho červotoč, některé píšťaly nehrají vůbec, jiné naopak hrají, když nemají. Varhany bez obětavé práce varhaníků by byly jen obyčejnou věcí. Až varhaník jim vtiskne duši. A o to se v Kněžicích snaží více jak padesát let pan Miroslav Hons, za což mu patří veliký dík. Pan Hons nás také upozornil na jejich chátrající stav, který se přes veškerou snahu a péči stále zhoršuje. Podle vyjádření diecézního organologa pana Ondřeje Múčky, který provedl odborné posouzení stavu nástroje, je nutná generální oprava, jinak se z varhan stane pouhá dekorace. Pan Múčka rovněž konstatoval, že opravu je třeba provést v co nejbližší době, protože její odklad by způsobil takový rozsah poškození, že by se nástroj stal v budoucnu neopravitelným.

Ve zprávě a restaurátorském záměru píše, že kněžické varhany nesou typické znaky svítilovské varhanářské tradice a jsou velice podobné varhanám v Osové Bítýšce. To byl impuls k uspořádání zájezdu do Osové Bítýšky a dále do Tišnova-Předklášteří a Rájce-Jestřebí letošní podzim. V Bítýšce na nás čekal pan místostarosta a seznámil nás s průběhem restaurování jejich varhan, zejména z hlediska finančního zajištění, na němž se podílela obec, Kraj Vysočina a občané. Také sem za námi přijel pan Múčka, který provedl odborný výklad, odpověděl na naše dotazy a potom nám přiblížil ukázkou hry možnosti tohoto královského nástroje. Dle plánovaného programu našeho putování jsme se přemístili do Tišnova, kde jsme si prohlédli klášter Porta coeli a nakonec jsme navštívili našeho bývalého faráře P. Jana Pilera v jeho novém působišti, Rájci-Jestřebí, kde jsme strávili příjemné odpoledne.

Sdílené zkušenosti z Osové Bítýšky a vypracovaný restaurátorský záměr nás zase o krůček dál posunul na cestě za opravou našich varhan. Farnost Kněžice, jako vlastník, podala žádost o vydání závazného stanoviska ve věci restaurování varhan na oddělení památkové péče Magistrátu města Jihlavy, která byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Telči. Pracovník památkového ústavu nástroj prohlédl a vypracoval odborný posudek, ve kterém stojí, že pokud další průzkum (bude následovat po demontování varhan) potvrdí téměř stoprocentní rozsah dochovanosti zejména píšťalového fondu, bude možné kněžické varhany považovat za jeden z nejlépe dochovaných nástrojů význačné regionální varhanářské dílny, který si zaslouží kvalitní restaurátorskou obnovu. Vyjádření je podkladem pro vydání „Závazného stanoviska k přípravě restaurování“ a „Rozhodnutí“ orgánu státní památkové péče, kterým je Magistrát města Jihlavy. V době uzávěrky Kněžičanu právě končila lhůta výzvy k uplatnění práva vyjádřit se k výše uvedeným podkladům a běžela patnáctidenní odvolací lhůta proti usnesení o této výzvě

Jak jsme vás již informovali v červnovém vydání Kněžičanu, předpokládaná cena opravy je téměř jeden a půl milionu korun. Je to jistě velká částka pro jednotlivce, ale ne pro nás, kteří jsme hrdi na naši obec a na vše, co je její neodmyslitelnou součástí. Vždyť i naši předkové při pořizování tohoto nástroje museli být více než štědří. Proto se nebojme a jděme do toho! Přispět můžete na zvláštní účet číslo 284713108/0300 nebo při sbírkách v kostele.

Jménem P. Václava Nováka, ekonomické rady a pastorační rady farnosti M. a E. Kolářovi a J. Kružíková